การจัดทำแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะคุกคามแหล่งมรดกโลก: พื้นที่รอบแนวเขตแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่