การศึกษาความหลากหลายทางนันทนาการในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ