การพัฒนาแบบวัดความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "ความหลากหลายของแรงจูงใจการท่องเที่ยวสวนสัตว์ กรณีศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 121-130