พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ