โครงการจัดทำต้นฉบับหนังสือ เรื่อง นันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ: องค์ความรู้พื้นฐาน การวางแผน และการจัดการอย่างยั่งยืน