การวิเคราะห์และจำแนกความหลากหลายทางนันทนาการในพื้นที่คุ้มครอง