ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย