โครงการวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและคุณค่าทางโภชนาการในฝักเพกาที่อายุการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาต่างๆ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเพิ่มขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์สู่ภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 3 2 5 0
2017 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเต้าหู้เพื่อใช้เป็นสารตกตะกอนธรรมชาติในกระบวนการผลิตเต้าหู้ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การเพิ่มมูลค่าผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยวิธีการหมักและการอบแห้งด้วยลมร้อน ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 มิรินจากข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 1 0
2017 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหากลิ่นถั่วในผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 1 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพสำหรับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 น้ำซุปไทยพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การเพิ่มมูลค่าปลากะพงขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดชัยภูมิด้วยกระบวนการหมักและการแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวัคซีนจำเพาะต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลด้วยเทคนิค Reverse vaccinology ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 3 0
2017 การศึกษาคุณสมบัติต้านโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดใบแปะตำปึงและจินเจียเหมาเยี่ย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของกระบวนการผลิตต่อความสามารถในการดูดซึมได้ของสารแคโรทีนอยด์ในผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในระดับหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของการหมักเนื้อสัตว์ต่อปริมาณสารก่อมะเร็งชนิดเบนโซ (เอ) ไพรีนในอาหารปิ้งย่าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเนื้อเทียม ด้วยเครื่องวิลเลจเทคเจอไรเซอร์และอาหารว่างจากกากถั่วเหลือง และกากโปรตีนถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 คุณสมบัติการต้านการกลายพันธุ์ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิกในน้ำเกรวี่ที่มีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของกระบวนการความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระในงาขี้ม้อนพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 2 2 4 0
2017 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้วยและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยกระบวนการให้ความร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 Molecular observation on Myostatin in African catfish (Cg-MSTN) and walking catfish (Cm-MSTN) to their receptor, ActRIB and their inhibitor, Follistatin หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 จัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม: การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชงดื่มโภชนาการครบถ้วนสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวสำหรับเสริมพัฒนาการด้านการหยิบจับของเด็กเล็กโดยกระบวนการเอกซ์ทรูซัน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสายไหมปรุงรสด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางกายภาพและทางเคมี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สตาร์ทอัพด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2017 การผลิตผงมะพร้าวแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อมะพร้าวฝอยอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสกัดเส้นใยอาหารจากผลพลอยได้เนื้อมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ก๋วยจั๊บญวนหมูยอสูตรอุบลฯกึ่งสำเร็จรูป ในถ้วยคัพปิดสนิท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสายไหมปรุงรสด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางกายภาพและทางเคมี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากเสริมกรดอะมิโนและเกลือแร่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนรสน้ำยำซีฟู้ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวิธีการสกัดและการกักเก็บสารสำคัญจากกระชายเหลืองเพื่อใช้เป็นสารอาหารฟังก์ชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสส้มตำเอนกประสงค์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การยืดอายุลอดช่องไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ตาลไทย: ขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมเวฟ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ศึกษาการยืดอายุขนมกรอบเค็ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาอาหารปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นชุดสำรับเพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน Universal Design Food/Smile Care Food และ National Dysphagia Diet สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อป้องกันการสำลักในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนากลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 2 0
2017 การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 2 0