สตาร์ทอัพด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

Publish Year National Journal 1
2019 exอรนลิน อินทร์แก้ว, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและสารอาหารในเนื้อปลานิล ที่ผ่านกระบวนการปรุงโดยใช้ความร้อนชื้น", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 24-36
Publish Year National Conference 2
2020 exฑณาคุณ ธนะขว้าง, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพในการปรุงไข่ดองออนเซ็นจากไข่ไก่และไข่เป็ด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวดล หมอกยา, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของจิงหรีดทองแดงลายและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์คุ้กกี้จีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามมุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย