น้ำซุปไทยพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

  • inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี