การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Microencapsulation of C-Phycocyanin from Arthrospira by Freeze-Drying with Different Wall Materials", Food Technology and Biotechnology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 423-432
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Physical extraction and extrusion entrapment of C-phycocyanin from Arthrospira platensis", Journal of King Saud University – Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2019
Publish Year National Conference 1
2016 exชนัดดา แซ่จึง, exเขมพัษ อ้นท้วม, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การสารวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในสลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 3
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูลจากสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "โยเกิร์ตผสมไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ไอศครีมนมผสมไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021