การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหากลิ่นถั่วในผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อ