โครงการวิจัยฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมชนิดความชื้นสูงจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อพัฒนาโครงสร้างเส้นใยและลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์ ในบริบทชุมชนเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญกลุ่มแคโรทีนอยด์ในมะม่วงและทดสอบฤทธิ์ชะลอจอประสาทตาเสื่อมด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารอาหารเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันการเน่าเสียแบบเหลวเป็นน้ำของขนมจีนสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผงนาโนเซลลูโลสจากกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำเต้าหู้โดยใช้พลังงานกลจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การดัดแปรฟลาวมันสำปะหลังด้วยวิธีทางกายภาพโดยใช้การลดขนาดอนุภาคร่วมกับความร้อนแห้งเพื่อใช้เป็นอนุภาคเพิ่มความคงตัว (particle stabilizer) ที่มีขนาดนาโน-ไมโครเมตรและมีสมบัติไม่ชอบน้ำบางส่วนใน Pickering emulsion และการประยุกต์ใช้ในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การใช้ฟลาวมันสำปะหลังดัดแปรทางกายภาพด้วยวิธีการลดขนาดอนุภาคร่วมกับความร้อนแห้งเพื่อใช้ในการกักเก็บ และรักษาเสถียรภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระบบอิมัลชั่นสองชั้น (double emulsion) ทั้งชนิดน้ำมันในน้ำน้ำมัน (O/W/O) และน้ำในน้ำมันในน้ำ (W/O/W): กลไกการรักษาความคงตัว ความทนทานต่อการย่อยได้ในสภาวะการย่อยจำลอง (in vitro digestion resistivity) และความสามารถในการซึม ผ่าน (permeability properties) ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน Caco-2 cells ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากโพลีแซคคาไรด์ โปรตีนไฮโดรไลเซท และสารสำคัญจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อการออกแบบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาผลของใยอาหารที่สกัดจากกระเจี๊ยบเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีกายภาพของข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซททางเลือกจากใบมะรุมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การปรับภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับการอักเสบ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่มีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและมีผลต่อเซลล์แมคโครฟาจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ศักยภาพในเชิงป้องกันโรคอัลไซเมอร์และสร้างเสริมความสามารถในการตอบสนองทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับอาหารไทยที่มีโคลีนสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนจากพืชสู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 สมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ความสามารถในการย่อยและดูดซึมได้ของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพทางการค้า (มะพร้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดฟักทอง และถั่วเหลืองผิวดำ) และแนวโน้มการก่อให้เกิดภูมิแพ้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพของคนระหว่างวัยในโลกแห่งความผันผวน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2023 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์เห็ดหัวลิงเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 สูตรนมข้นหวานชนิดผง ปราศจากน้ำตาลทราย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องดื่มชาไทยแบบสเตอริไรส์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การผลิตอาหารเชิงโภชนบำบัดเฉพาะบุคคลสำหรับกลุ่มผู้มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0