มิรินจากข้าวไทย

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, exผศ. ดร. สุเมธ เทศกุล, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวไทยเพื่อการผลิตมิริน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 38-50
Publish Year National Conference 1
2019 exสิทธิโชค เกตุแก้ว, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exมาชาโตชิ โกโต, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของวิธีการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ทางกายภาพและเคมีต่อการผลิตสารซิตรินินของเซื้อรา Monascus purpureus KUPM5. Comparison the effect of physical and chemical mutagenesis on citrinin production by Monascus purpureus KUPM5", 57th Kasetsart University Annual Conference , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, exผศ.ดร. สุเมธ เทศกุล, "เครื่องผลิตโคจิ", Kasetsart University, 2021