การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนรสน้ำยำซีฟู้ด

  • ผู้ประกอบการ(คุณวิวรรยา ศรีชุ่มสิน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี