การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี