จัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ภาชนะดินเผา เซรามิก และ อาหาร", วารสารอาหาร (FOOD JOURNAL), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 14-19