การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้

  • บริษัท พีเอ็มจี ฟู้ดส์ 74 จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี