โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2014

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 7 2 0 0
2014 การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในช่องโซเดียมโดยทฤษฎีสมการอินทิกรัลกลศาสตร์สถิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 แผ่นนาโนของโลหะผสมสามชนิดแบบใหม่ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในรูปของคอลลอยด์โดยสามารถควบคุมขนาดและสมบัติของสารกึ่งตัวนำได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การประดิษฐ์และวิเคราะห์คุณลักษณะของโลหะทรานซิชันแชลโคเจไนด์ ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวในระดับอะตอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2014 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การแทนที่สารควบคุมความหนืดทางการค้าสำหรับยางธรรมชาติด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อยางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาสำหรับเป็นยางคอมปาวด์ในล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนตัวรองรับท่อคาร์บอนนาโนจากองค์ประกอบตัวแบบของก๊าซชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 12 6 1 0
2014 การศึกษาโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ไนเตรตดัดแปรที่ใช้การบำบัดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2014 การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเฟอร์ไรท์ชนิดต่างๆด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2014 การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2014 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 อนุภาคนาโนทองคำในสารละลายไคโตซานในกรด และไคโตซานละลายน้ำ: การสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว ผ่านกลไกราดิโอไลซีสโดยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสสำหรับศักยภาพของการนำมาทำคอมพอสิท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 พัฒนาการปิดผนึกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ เพื่อนำมาประกอบเป็นแผงเซลล์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 อิทธิพลของเรซิน แทกคิไฟเออร์ต่อสมบัติของน้ำยางธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมกาว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 5 8 0 0
2014 ชุดโครงการ "ยางพารา" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การเตรียมและการประยุกต์ใช้ยางผงสำหรับปรับปรุงสมบัติของปูนสอ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โคพอลิเมอร์ฐานคาร์บอกซิเลท แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 แผ่นนาโนของโลหะผสมสามชนิดแบบใหม่ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในรูปของคอลลอยด์โดยสามารถควบคุมขนาดและสมบัติของสารภึ่งตัวนำได้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในโซเดิยมแซลแนลด้วยทฤษฎีทางสมการอินทิกริดของกลศาสตร์สถิติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2014 ระบบนำส่งขนาดนาโนสำหรับสารเภสัชรังสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาไฮบริดฟิล์มสำหรับการตรวจวัดโปรตีนโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 2 0 0