โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2013

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 2 0 0
2013 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 อนุภาคนาโนทองคำในสารละลายไคโตซานในกรด และไคโตซานละลายน้ำ: การสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว ผ่านกลไกราดิโอไลซีสโดยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 6 0 0
2013 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไคโตซานโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันโดยรังสีแกมมา: สารเติมแต่งสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2013 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้วัสดุอื่นแทนแพลทินัมเป็นขั้วแคโทด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: เทคนิค XANES/EXAFS สำหรับศึกษาอิทธิพลของรูทีเนียมและเซอร์โคเนียมที่มีต่อความสามารถในการรีดิวส์และค่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ง Co/SiO2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 2 1 0
2013 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์ของพอลิแลคติกแอสิตกับเซรีซิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 1 0