การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสสำหรับศักยภาพของการนำมาทำคอมพอสิท

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exFlorence Delor-Jestin, "Effect of palm fibre on photo and thermo-degradation of polyethylene composites", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 0, กันยายน 2014, หน้า 908-915
Publish Year National Conference 2
2016 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exชนาพร งามโรจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "สมบัติกายภาพของเส้นใยผักตบชวา สำหรับการปั่นเส้นด้าย O.E. ผสมเส้นใยผักตบชวาและฝ้าย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "ผลกการฉายรังสีต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย