โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2016

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

8

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 6 1 0
2016 การศึกษาการคัดเลือกไอออนเฉพาะผ่านวัสดุรูพรุนนาโนด้วยวิธีการกลศาสตร์สถิติของของเหลวเชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การสร้างสิ่งทอที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จากเส้นด้ายของสารกึ่งตัวนำ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ในยางผสมด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การศึกษาโครงร่าง scaffold อัลบูมิน/แป้ง เพื่อการเข้ากันได้กับเซลล์ตับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
2016 ผลของการเจือเฮไลด์ต่อสมบัติเชิงแสง เชิงโครงสร้าง และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอินทรีย์-อนินทรีย์เพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์และไบเฟสิกฟอสเฟตจากเปลือกหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) ด้วยวิธีบดผสมสารด้วยลูกบอลและการเผาให้ความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 พัฒนาตัวเร่งชนิดโลหะฟอสไฟด์โดยทำการศึกษาโครงสร้างและการเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรทริตติ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 7 5 3 0
2016 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่: จากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์สู่เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 1 0
2016 ประสานงานชุดโครงการ "ยางพารา" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การสังเคราะห์และการตรวจสอบสมบัติเฉพาะของเส้นใยอิเล็กโดรสปันโพลี3-เฮกซิลไทโอฟิน(พี3เอชที) เพื่อการเป็นสารตัวนำโฮลในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2016 เมทิลแอมโมเนียมเลดไอโอไดต์ไฮบริดเพอรอฟสไกท์เตรียมโดยเทคนิคไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคซัน : บทบาทของตัวทำละลายต่อการเพิ่มขนาดของเกรนและประสิทธิภาพของเซลล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 ระบบนำส่งขนาดนาโนสำหรับสารเภสัชรังสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยและศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกในสูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 4 2 0
2016 การเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากลำต้นปาล์มสำหรับเป็นแผ่นเส้นใยประกอบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุเส้นใยรูพรุนนาโนของไหมไฟโบรอินสำหรับประยุกต์ทางการแพทย์ด้วยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตและการฉายลำอิเล็กตรอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสังเคราะห์และผลิตกรรมอนุภาคนาโนไม่ชอบน้ำยิ่งยวดและต้านจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารเติมแต่งสำหรับการเคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กระบวนการทางรังสีสำหรับการดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีในการประยุกต์ด้านการเกษตร, การแพทย์ และอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0