การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเฟอร์ไรท์ชนิดต่างๆด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์