โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 2 0 0
2010 อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 อิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 Antioxidant conjugated onto gamma-generated chitosan nanoparticle for radiation sterilized commercial plastic หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0