โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2009

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

4

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 10 0 0
2009 สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
2009 การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การสังเคราะห์เพอรอฟสไกท์และการศึกษาคุณสมบัติในการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์วัฎภาคของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การเตรียมแก๊สสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพาเชียลของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท์ LaCoO3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 เชื้อเพลิงสังเคราะห์ : กระบวนการฟิชเชอร์โทรปบนตัวเร่งโคบอลต์ที่ถูกปรับปรุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 6 13 0 0
2009 การสร้างเมมเบรนโพลิเมอร์แบบรูพรุนระดับนาโนโดยเทคนิคการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา: สำหรับพัฒนาเป็นวัสดุกรองระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 3 0 0
2009 ผลิตกรรมของอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการนำพายาฆ่าเชื้อรา: การศึกษาระบบการเตรียมที่เหมาะสมด้วยรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การเตรียมพอลิเมอร์รูพรุนระดับนาโนโดยการระดมยิงด้วยอนุภาคที่มีประจุและการกัดรอยด้วยสารเคมี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 อนุภาคนาโนที่เข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อยึดจับและนำพาสารว่องไวต่อรังสี: นำไปสู่การเป็นสารประกอบสำหรับรังสีรักษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2009 มาตรวัดรังสีแกมมาสภาพของแข็งด้วยอีพีอาร์จากวัสดุสารเคมี-พอลิเมอร์ คอมโพสิท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0