โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2012

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 6 0 0
2012 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไคโตซานโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันโดยรังสีแกมมา: สารเติมแต่งสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2012 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม โครงสร้าง กัมมันตภาพและค่าการเลือกของตัวเร่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 5 4 0 0
2012 อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
2012 การศึกษาผลของสารควบคุมความหนืดที่มีต่อสมบัติภายในและสมบัติพื้นผิวของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 5 6 0 0
2012 วิศวกรรมรังสีระดับนาโนของวัสดุชั้นสูงเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์ชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 2 0 0
2012 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2012 การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุอิเลกโทรด Ca3Co4O9+d ในสภาวะการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบ SOFC หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0