การศึกษาผลของสารควบคุมความหนืดที่มีต่อสมบัติภายในและสมบัติพื้นผิวของยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 345-348
Publish Year International Conference 1
2012 exกนกวรรณ รุ่งสันเทียะ, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on viscosity stabilization of natural rubber.", International Conference of the Polymer Processing Society (PPS-28), 11 - 15 ธันวาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ รุ่งสันเทียะ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติภายในและสมบัติเชิงกลพลวัตของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย