การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exJ. T-Thienprasert, exW. Klysubun, exรศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล , exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", 26th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์