โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2015

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

6

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 1 0 0
2015 การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในช่องโซเดียมโดยทฤษฎีสมการอินทิกรัลกลศาสตร์สถิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาการคัดเลือกไอออนเฉพาะผ่านวัสดุรูพรุนนาโนด้วยวิธีการกลศาสตร์สถิติของของเหลวเชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสร้างสิ่งทอที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จากเส้นด้ายของสารกึ่งตัวนำ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 11 6 0 0
2015 การสังเคราะห์และการศึกษาคุณลักษณะของวัสดุสารกึ่งตัวนำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การใส่แร่ธาตุกลับเข้าไปในกระดูกที่ถูกสลายแร่ธาตุ: การสังเคราะห์และสมบัติเชิงกล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 แผ่นนาโนของโลหะผสมสามชนิดแบบใหม่ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในรูปของคอลลอยด์โดยสามารถควบคุมขนาดและสมบัติของสารกึ่งตัวนำได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประดิษฐ์และวิเคราะห์คุณลักษณะของโลหะทรานซิชันแชลโคเจไนด์ ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวในระดับอะตอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2015 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 อิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อยางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาสำหรับเป็นยางคอมปาวด์ในล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2015 ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนตัวรองรับท่อคาร์บอนนาโนจากองค์ประกอบตัวแบบของก๊าซชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 อนุภาคนาโนเงิน-ไคโตซานเพื่อเป็นสารต้านเชื้อราบนพื้นผิวสิ่งก่อสร้าง: การสังเคราะห์แบบสีเขียวโดยการเหนี่ยวนำด้วยลำอิเล็กตรอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสเตียริเลตไคโตซานที่เชื่อมต่อกับสารเพิ่มความเสถียรต่อแสงเพื่อเป็นสารตัวเติมป้องกันรังสีสำหรับพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การดัดแปรสารกึ่งตัวนำที่เป็นออกไซด์ของโลหะเพื่อเตรียมเป็นโฟโตอิเล็กโทรดสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์ชนิดอินทรีย์-อนินทรีย์โดยวิธีไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การแยกแยะชนิดเบสเดี่ยวโดยใช้ไซโคลเด็กตริน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 9 5 1 0
2015 การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์ด้วยเส้นใยมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 ระบบนำส่งขนาดนาโนสำหรับสารเภสัชรังสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2015 ประสานงานชุดโครงการ "ยางพารา" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับสารไนโตรฟูรานโทอีนโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบถุงมือยางชนิดตรวจโรคที่ผลิตจากยางธรรมชาติและไนไตรส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผ้าเบรกปราศจากแร่ใยหินโดยใช้เถ้าถ่านหิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 กระบวนการผลิตและสมบัติของมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าดำที่ทำจากน้ำยางสด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 1 0
2015 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาโคพอลิเมอร์ของพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่อิ่มตัว เพื่อเป็นสารเสริมสภาพความแข็งเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2015 การได้กลับคืนของไทเทเนียมไดออกไซด์จากผลผลิตพลอยได้ของ C12C Plant หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การนำแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้แล้วประยุกต์เป็นวัสดุคุณสมบัติพิเศษสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0