โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2020

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 7 1 0 0
2020 คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนาเสถียรภาพเชิงโครงสร้างของวัสดุและเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ไอออนบวกสามชนิดร่วมกับการใช้ฮาไลด์ผสม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2020 การสังเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ผงสารประกอบทองแดงออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเชิงแสงเพิ่มขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 หมึกพิมพ์และสารเคลือบทางชีวภาพจากน้ำตาลดัดแปรสำหรับพลาสติกชีวภาพและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนายางคอมพาวด์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สำหรับยางล้อรถบรรทุกด้วยการลดปริมาณวัสดุสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เส้นใยปาล์มผสมยางเพื่อการใช้งานในบ้านตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาพอลิเมอร์โครงสร้างเชื่อมขวางเพื่อเป็นชีววัสดนาโนคอมโพสิทร่วมกับไบโอเซรามิกแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการนำไปใช้ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาอนุภาคนาโนทองแดงคอมโพสิทเพื่อเป็นหมึกนำไฟฟ้าด้วยลำอิเล็กตรอน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0