โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2017

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 9 2 0 0
2017 การศึกษาโครงสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาเฟอร์ไรท์สำหรับปฏิกิริยาปฏิรูปด้วยไอน้ำด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์และพัฒนาสารประกอบอะลูมิเนียมขั้นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติชนิดใหม่เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 นวัตกรรมสูตรยางล้อจักรยานยนต์สำหรับต้นทุนต่ำและคุณภาพมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ผงสารประกอบนิกเกิลออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮทเทอโรด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดรูปร่างคล้ายดาวที่เชื่อมต่อกับอนุพันธ์ของไพเพอริดีนเพื่อเป็นสารเติมแต่งเพิ่มเสถียรภาพต่อแสง สำหรับพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 นาโนเจลไคโตซานโครงร่างตาข่ายสำหรับเป็นระบบควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจน: การควบคุมการสร้างในระดับนาโนด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันด้วยรังสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าในสิ่งทอที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การศึกษาผลของโปรโมเตอร์โพแทสเซียมที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนตัวรองรับท่อนาโนคาร์บอน สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์และพัฒนาสารประกอบอะลูมิเนียมขั้นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติชนิดใหม่เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 12 7 1 0
2017 เมทิลแอมโมเนียมเลดไอโอไดด์ไฮบริดเพอรอฟสไกท์เตรียมโดยเทคนิคไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชัน : บทบาทของตัวทำละลายต่อการเพิ่มขนาดของเกรนและประสิทธิภาพของเซลล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาตัวตรวจวัดเลียนแบบธรรมชาติสำหรับการตรวจหายาลดความอ้วนที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาโคพอลิเมอร์ของพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่อิ่มตัว เพื่อเป็นสารเสริมสภาพความแข็งเหนียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สำนักประสานชุดโครงการ"ยางพารา" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2017 ระบบนำส่งขนาดนาโนสำหรับสารเภสัชรังสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 3 0 0 0
2017 การวิจัยและพัฒนาในกระบวนการผลิตและคิดค้นสูตรน้ำยางขั้นสูงเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราเกรดพิเศษเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปีที่ 1) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ลูกบอลยางพาราสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 สารประกอบยางธรรมชาติที่มีสมบัติการนำไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 1 0
2017 ฟิสิกส์ชีวภาพของการรู้จำและการนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การสังเคราะห์และผลิตกรรมอนุภาคนาโนไม่ชอบน้ำยิ่งยวดและต้านจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารเติมแต่งสำหรับการเคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาวัสดุเส้นใยรูพรุนนาโนของไหมไฟโบรอินสำหรับประยุกต์ทางการแพทย์ด้วยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตและการฉายลำอิเล็กตรอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กระบวนการทางรังสีสำหรับการดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยีในการประยุกต์ด้านการเกษตร, การแพทย์ และอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2017 นวัตกรรมกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เส้นใยธรรมชาติผสมเศษยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การเตรียมเซลลูโลสดูดซับน้ำมากจากชานอ้อยโดยใช้ลำอิเล็กตรอน สำหรับประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0