โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2018

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 18 3 0 0
2018 การวิจัยกาวน้ำยางแข็งตัวและไฟลามช้าสำหรับแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ชุดโครงการ"ยางพารา" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 การพัฒนาตัวตรวจวัดเลียนแบบธรรมชาติสำหรับการตรวจหายาลดความอ้วนที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาเส้นด้ายกึ่งตัวนำหลายฟังก์ชันที่มีความเสถียรสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 2 0 0
2018 คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 11 0 0 0
2018 การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ชนิดใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนรอยต่อและพื้นผิว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีทางรังสีเพื่อเป้าหมายการประยุกต์ที่หลากหลายทางด้านวัสดุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2018 การเตรียมโซลาร์เซลล์แบบเมโซสโคปิกเพอรอฟสไกต์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การพัฒนาไฮโดรเจลฐานเซลลูโลสจากชานอ้อยโดยใช้ลำอิเล็กตรอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0