โครงการวิจัยภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2019

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2019 การศึกษาการคัดแยกโลหะอันตรายในน้ำด้วยเทคโนโลยีการดูดซับโดยวัสดุนาโน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การดักจับโลหะหนักด้วยวัสดุนาโนคอมพอสิตโฟมยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการคัดเลือกการดูดซับโลหะอัลคาไลด้วยนาโนเคลย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 11 0 0 0
2019 แผ่นปิดเส้นใยนาโนบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากน้ำมันไพลชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 4 0 0 0
2019 สำนักประสานงานชุดโครงการ "ยางพารา" หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์จาก 3 มิติ เป็น 2 มิติ : การเข้าใจเชิงลึกถึงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดนาโนสูตรธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การศึกษาผลกระทบของการเจือไอออนบวกที่มีค่าประจุสูงกว่าเหล็กร่วมกับช่องว่างของลิเทียมต่อค่าการนำไฟฟ้าโดยไอออนและค่าการนำไฟฟ้าอิเล็กตรอนใน LiFePO4 ด้วยวิธี First-principles หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 การสังเคราะห์และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง MZnAl2O4 (M = Ni, Cu, Fe) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 การปรับเปลี่ยนพื้นผิวบนชั้นขั้วไฟฟ้าเลือกประจุโฮลประยุกต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ด้วยกระบวนการพลาสมาคลื่นความถี่วิทยุ: ตรวจสอบด้วยเทคนิคเซอเฟสโฟโทโวลเทจสเปคโตรสโคปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมสภาพพลาสติกสำหรับพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 19 4 0 0
2019 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมสูตรน้ำยางคอมพาวด์และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลิตหมอนหรือที่นอนยางพาราแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อยโดยการนำมาผลิตเป็นตัวดูดซับคาร์บอนที่มีสมบัติแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการกำจัดสารพิษในบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและแหล่งน้ำธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 4 0 0 0
2019 นวัตกรรมบล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคารต้นทุนต่ำคุณภาพมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 1 1 0 0
2019 การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือ ที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง MZnAl2O4 (M = Ni, Cu, Fe) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรรัฐ 2 0 0 0
2019 การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 6 2 0 0
2019 จากผักตบชวาสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชัน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 3 0 0 0
2019 การพัฒนาสเตรนเซนเซอร์จากวัสดุนาโนบนยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 3 1 0 0