วิศวกรรมรังสีระดับนาโนของวัสดุชั้นสูงเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์ชีวภาพ

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, exPakjira Rimdusit, exThananchai Piroonpan, "Radiation-induced graft copolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate onto deoxycholate-chitosan nanoparticles as a drug carrier", Radiation Physics and Chemistry , ปีที่ 94, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 199-204
2014 exSaengthong, S, exPiroonpan, T, exTangthong, T, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of microporous chitosan/silk fibroin as a scaffold material using electron beam", MACROMOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 717-724
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThitirat RATTANAWONGWIBOON, exPakjira Rimdusit, "A GREEN RADIOLYTIC SYNTHESIS OF PEGMA-GRAFTED-DEOXYCHOLATE CHITOSAN NANOPARTICLES AS A DRUG CARRIER", International Co The 10 th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers Symposium, 14 - 19 ตุลาคม 2012, Cracow สาธารณรัฐโปแลนด์
2011 exนางสาวสุรกานต์ ชูฟอง, exดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "WATER-SOLUBLE CHITOSAN-GOLD COMPOSITE NANOPARTICLES: PREPARATION BY RADIOLYSIS METHOD", 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 21 - 26 สิงหาคม 2011, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี