การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำโดยวิธีโพเทนชิโอเมทรี