การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง