การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.รังสิมา ชลคุป, exAskanian, H., exDelor-Jestin, F. , "Initial properties and ageing behaviour of pineapple leaf and palm fibre as reinforcement for polypropylene", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 174-195
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Development of Oil Palm Empty Fruit Bunch Fiber Reinforced Epoxy Composites for Bumper Beam in Automobile", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2017, หน้า 779-784
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Development of epoxy composites reinforcement with oil palm empty fruit bunch fibers for improvement in mechanical and thermal properties for bumper beam in automobile", the 9th International Conference on Materials Science and Technology, 14 - 15 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนาพร งามโรจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาศักยภาพของการใช้เส้นใยเซลลูโลสสำหรับเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิท", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย