การศึกษาการคัดเลือกการนำไอออนในโซเดิยมแซลแนลด้วยทฤษฎีทางสมการอินทิกริดของกลศาสตร์สถิติ