การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 exPawin Iamprasertkun, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek , exPinit Kidkhunthod , inดร.วิญญู แสงทอง, exSanti Maensiri, exRattikorn Yimnirun, exSukanya Nilmoung , exPanvika Pannopard , exSomlak Ittisanronnachai , exKanokwan Kongpatpanich, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Charge storage mechanisms of manganese oxide nanosheets and N-doped reduced graphene oxide aerogel for high-performance asymmetric supercapacitors", Scientific Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016