การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิค

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Polycaprolactone-co-Polylactide Copolyesters’ Arms in EnhancingOptical Transparent PLA Toughness", Macromolecular Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, กันยายน 2016, หน้า 838-846
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STAR-SHAPED POLYCAPROLACTONE-CO-POLYLACTIDE FOR ENHANCING OPTICAL TRANSPARENT PLA TOUGHNESS", The 6th International Conference on Bio-based Polymers (ICBP2017), 14 - 17 พฤษภาคม 2017, ไต้หวัน