ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2009

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2009 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขจร กอบสันเทียะ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "หุ่นจำลอง carpal joint ของม้าสำหรับศึกษากายวิภาคศาสตร์และฝึกเจาะน้ำไขข้อ", The Japanese Society of Veterinary Science , เมษายน 2009, หน้า 211-211
2009 exWudtichai Manasateinkij, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Occurence of Feline Coronavirus and Feline Infectious Peritonitis Virus in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 720-726
2009 inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, exSupalak Romratanapan, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Histology and Histochemical Distribution of Goblet Cells in the Descending Colonic Epithelium of the Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 63-68
Publish Year National Journal 5
2009 inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Macroscopic and Microscopic Anatomy of Pangolin’s Tongue(Manis javanica)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 2552, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 9-19
2009 exนางดวงกมล แต้มช่วย, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. นงลักษณ์ เรืองวิเศษ, "Antibacterial activity of crude extracts of Centella asiatica against Staphylococcus aureus in bovine mastitis", Kasetsart Veterinarians Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2009, หน้า 119-128
2009 exนนทษิต ชุติญาณวัฒน์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์, exสุจิตรา พิเศษไพศาล, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนช่องเปิดกระบังลมในสุนัข", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2009, หน้า 63-73
2009 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนายมนต์ชัย เล็กเจริญวงศ์, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exอิทธิรัตน์ ชายสงค์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "การทำศัลยกรรมผ่าตัดวิธี bilateral rostral maxillectomy and nasal planectomy ในสุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งชนิด Schwannoma บริเวณผิวเรียบของจมูกและกระดูกกรามด้านบน", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 45-52
2009 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exคมเดช จีนะเจริญ, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "ศัลยกรรม Rostral Maxillectomy ร่วมกับศัลยกรรมตกแต่งด้วย Cantilever Suture Technique ในสุนัขที่มีปัญหาเนื้องอกชนิด Fibrosarcoma ที่บริเวณส่วนหน้าของกระดูกกรามบน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 136-144

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2009 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, "Ethanolic Extract of Schefflera leucantha Viguier Enhances Wound Healing in Dog", The 3rd Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists , 4 - 6 พฤศจิกายน 2009, Cheongju สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายขจร กอบสันเทียะ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "หุ่นจำลอง carpal joint ของม้าสำหรับศึกษากายวิภาคศาสตร์และฝึกเจาะน้ำไขข้อ", Meeting of 147th The Japanese Society of Veterinary Science , 2 - 4 เมษายน 2009, Usunomiya
2009 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "THE STUDY OF COP PROTOCOL IN TREATMENT OF FELINE MEDIASTINUM LYMPHOMA IN THAILAND", 2nd FASAVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Plant Volatile Oil against Malassezia pachydermatitis, In Vitro", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2009 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาหาอัตราการติดไวรัส feline leukemia virus และ feline immunodeficiency virus ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", VPAT Regional Veterinary congress 2009., 27 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exAnchalee La-ard, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้วิธีพีซีอาร์ร่วมกับการกำหนดชิ้นส่วนความหลากหลายของยีนแฟลกเจลลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exAngkhana Khantaboot, exTeerachad Setkit, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exKitsada Bamrungkit, inนางสุนันท์ คำเลิศ, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "จุลกายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อเคมีของ goblet cell ในเยื่อบุผิวลำไส้ส่วน descending colon ของกระบือปลัก (Bubalus bubalis)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2009]