ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของโลชั่นเคยูต่อเชื้อมาราสซีเซียแพสชีเดอมาไตตีส", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 1-6
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of KU Herbal-Extract Lotions Against Malassezia pachydermatitis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 649-654
2008 inนางชเนตตี จันทิก, exSawanya Anama, exKrissanee Buathet, "The prevalence of positive intradermal allergy tests in 114 dogs with atopic dermatitis in the Bangkok metropolis, Thailand", VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY, ปีที่ 126, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2008, หน้า 256-262
Publish Year National Journal 2
2008 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Macroscopic and Microscopic Study of the Integument and Accessary Organs of Malayan Pangolin (Manis javanica)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 12-22
2008 inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of polyclonal antibodies against recombinant FlaB protein for detection of Leptospira spp. ", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quinolone resistance Campylobacter jejuni isolated from poultry product", Proceeding of The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations., 28 ตุลาคม 2008
Publish Year National Conference 14
2008 inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exดาวรุ่ง ศิลาอ่อน, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของไตที่เกิดวิการจุดขาวกับการพบเชื้อเลปโตสไปร์ในโค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกฤษณี บัวเทศ, inนางชเนตตี จันทิก, exสวรรยา อนะมาน, "การศึกษาย้อนหลังของการวินิจฉัยโรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้อาหารในสุนัข 149 รายที่มีอาการคัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร คณะรัตน์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจ genotyping ของ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ในฟาร์มไก่เนื้อและโรงฆ่าไก่ ด้วยวิธี amplified fragment length polymorphism", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายกฤษฎา บำรุงกิจ, exธีระชาติ เสร็จกิจ, exอังคณา ขันทะบุตร, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ progesterone ร่วมกับ gonadotropin-releasing hormone และ prostaglandin F2 alpha ในการเหนี่ยวนำให้ตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโลชั่นสมุนไพรและกรดอินทรีย์ต่อเชื้อยีสต์ Malassezia pachydermatitis ในหลอดทดลอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายจนัธ นิยมสุจริต, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางมาฆะศิริ เชาวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาทางศัลยกรรมแก้ไขมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma ในสุนัขที่บริเวณผิวเรียบของจมูกด้านบนและส่วนหน้าของกระดูกกรามบน ด้วยวิธี modified combined resection of the nasal planum and premaxilla", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, exดนัย เพียรจริง, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ศึกษาเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นในของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย ที่เลี้ยงแบบขังเดี่ยวและขังรวม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนายมนต์ชัย เล็กเจริญวงศ์, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exอิทธิรัตน์ ชายสงค์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับการใช้สารเคมีบำบัดรักษาในสุนัขป่วยด้วยมะเร็งที่ม้ามชนิด hemangiosarcoma", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), "ผลการศึกษาเบื้องต้นในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัขด้วยยาปฏิชีวนะ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรุฬลักษณ์ ศรีวิโรจน์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำยางสมุนไพรหนุมานนั่งแท่นในการกระตุ้นขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสุนัข", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั่งที่ 31, 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 exกษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ, exอัญชลี จาละ, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับน้ำสกัดจากพืชสมุนไพรเป็นน้ำดื่มให้ลูกสุกรที่หย่านมก่อนกำหนด", เวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551, 12 - 13 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ, exอัญชลี จาละ, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติกที่แยกบริสุทธิ์ชนิดต่าง ๆ", เวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551, 12 - 13 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, exวีระพันธุ์ นกแก้ว, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตรศักดิ์ นิภานันท์, "การเกิดโรคมงคล่อเทียมในกวางม้าและผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ", สัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29th : เทคโนโลยีกับความก้าวหน้าในการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย, 18 - 19 ธันวาคม 2008, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2008]