ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2010

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2010 exHan Yu Jong, exPak Thae Su, exPannatee Sanpong, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "PCR-based Restriction Fragment Length Polymorphism for Subtyping of Salmonella from Chicken Isolates", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 79-83
2010 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasitorn Kanarat, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amplified Fragment Length Polymorphism Analysis ofCampylobacter jejuni and Campylobacter coli from Broiler Farms and Different Processing Stages in Poultry Slaughterhouses in the Central Region of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 401-410
2010 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Yasuo Suzuki, exDr. Hiroaki Hiramatsu, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, exRungrueang Yodsheewan, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Avian and human influenza A virus receptors in trachea and lung of animals", Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 294-301
2010 exWaroonluk Sriwiroch, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit Crude Extract on Wound Healing Stimulation in Mice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1121-1127
2010 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจนัธ นิยมสุจริต, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of limb function for building a better rehabilitation protocol: Kasetsart VTH experience", Japanese Journal of Veterinary Anesthesia & Surgery, ปีที่ 41, ฉบับที่ Suppl 2, ธันวาคม 2010, หน้า 234-234
Publish Year National Journal 1
2010 exนริศรา สุภามณี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การสำรวจปัญหาโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซียและเปอร์เซียผสมจำนวน 102 ตัวด้วยวิธีอัลตราซาวด์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 77-84

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดวงกมล แต้มช่วย, exรศ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ, "Antibacterial activity of water extract of Centella asiatic against Staphylococcus aureus in bovine mastitis", 13th Association of Institutions for Tropical Veterinary Medical Conference, 23 - 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exนางสาวรติกร บุตรชา, exนางสาวสิริภัทรา เนตรมัย, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), "การรักษาทางศัลยกรรมในสุนัขที่ป่วยด้วย transmissible venereal tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีบำบัด vincristine ด้วยวิธี episiotomy ร่วมกับ vulvovaginoplasty ในสุนัขเพศเมีย และวิธี subtotal penile amputation ร่วมกับ scrotal urethrostomy ในสุนัขเพศผู้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2010]