ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายกฤษฎา บำรุงกิจ, exThitichayaphong, N, "Changes of Lactic and Benzoic Acid Concentrations in Milk During Post-Collection Period", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กันยายน 2012, หน้า 968-970
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: โรคเบาจืดเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลางในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 111-122

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิทธิรัตน์, exสุปราณี, "Application of PCR for the detection of feline immunodeficiency virus in the Thai domestic cat", APVC 2012 The Asia Pacific Veterinary Conference, 10 - 12 ตุลาคม 2012, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2012]