ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2011

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2011

Publish Year International Journal 1
2011 exอัญชลี ละอาด, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of recombinant lig antigen-based ELISA for detection of leptospiral antibodies in canine sera.", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 128-137

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSathasathuchana Phanphicha, exManeesai, Phudit, exSimking, Patcharatorn, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "Tick-borne and Retrovirus infection associated with clinically anemic cats in Thailand", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจนัธ นิยมสุจริต, exนภาภรณ์ นำสุวรรณกิจกุล, "Assessment of limb fuunction for building a better rehabilitation protocol: Kasetsart VTH experience", The 1st Asian Meeting of Veterinary Surgery 2011, 30 มกราคม 2011, Fukuoka ญี่ปุ่น

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2011]