ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2019

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2019

Publish Year International Journal 2
2019 exSa-ardta, P., exRinder, M., inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerakhun, S., inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exSchmitz, A., exKorbel, R., "First detection and characterization of Psittaciform bornaviruses in naturally infected and diseased birds in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 230, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 62-71
2019 inดร.สุภารักษ์ คำพุฒ, exสุวิชา เมืองชุม, exสุชาดา ยอดพรหม, inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "Feather Pecking of Laying Hens in Different Stocking Density and Type of Cage", IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 549-556

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2019 inนางสาววรรณา ใจเย็น, exนางสาวทัศนีย์ มีศิลป, inนายวิชัย ปู่น้อย, inนางสาวภัทรา จำนงค์นารถ, "การศึกษารูปแบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2562", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 ; The 16th KU-KPS National Conference, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2019]