ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 1999

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1999

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1999

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1999

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1999

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1999

0

Award

รางวัล ปี 1999

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 1999
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 1999
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 1
1999 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์, "Larvicidal Effect of Plant Crude-extracts on the Tropical Cattle Tick (Boophilus microplus) ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 1999, หน้า 80-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
1999 inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.สพ. นนทษิต ชุติญาณุวัฒน์, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนายขจร กอบสันเทียะ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "หุ่นฝึกหัดกู้ชีพทางการสัตวแพทย์จากยางพารา", Meeting of 147th The Japanese Society of Veterinary Science , 2 เมษายน 1999 - 4 เมษายน 2009, Usunomiya ญี่ปุ่น

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=1999]