ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 1988

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1988

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1988

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1988

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1988

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1988

0

Award

รางวัล ปี 1988

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 1988
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 1988
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 1
1988 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, exKiti Srisuparbh, exChuree Pankamnerd, exBoontham Chongcharoen, exOng-ard Lawhavinij, exChantana Kunjara, "การศึกษาเชื้อไวรัสในปลาน้ำจืดที่เกิดโรคระบาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ [Kasetsart Journal : Natural Science], ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 1988, หน้า 64-73

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=1988]