ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2016

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีกขาดของท่อปัสสาวะและการรั่วไหลภายหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเอเชียเพศเมีย (Elephas maximus): รายงานสัตว์ป่วย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 325-329
2016 exนายปรุศก์ สุกใส, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exสพ.ญ.พัชริดา ดิษฐวงศ์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Detection and Identification of Chlamydophila psittaci in Captive Psittacine Birds in Thailand", The Thai Journal of Veterinary Medicine , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 67-75
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรติกร บุตรชา, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exธัญญลักษณ์ ศิลุจจัย, exอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, "การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับเมโทรโนมิกคีโมเทอราปีด้วยไซโคลฟอสฟาไมด์และไพรอกซิแคมในสุนัขอายุ 5 ปีที่ป่วยด้วยมะเร็งร้ายแรงซอฟท์ทิชชูซาร์โคมา", Journal of Science and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 52-63

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2016 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Update on Cells Cryopreservation of Endangered Animals in Thailand for Genetic Maintenance", 9th Asian Society of Conservation Medicine 2016, 21 - 24 ตุลาคม 2016, Taipei ไต้หวัน
2016 inนางภัทรา มูลจิตร, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "The Modified Cultured Method for Siamese Crocodile (Crocodylus Siamensis) Primary Cell Culture derived from Eyelid and Blood Vessel", 9th Asian Society of Conservation Medicine 2016, 21 ตุลาคม 2016, Taipei
2016 inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exKriengsak Hamarit, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification of Haemoproteus spp. in Barn owls (Tylo alba)", The 9th International Meeting of Asian Society of Conservation Medicine(ASCM) , 21 - 22 ตุลาคม 2016, Taipe ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2016 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, exสหชัช พุทธปฏิมกข์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย:การค้นพบยีนดื้อยาโคลิสติน MCR-1 บนพลาสมิด ในเชื้อ E.coli จากสุกรป่วยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2016]