Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2016
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิวัฒนาการของความรุนแรงในการก่อโรคและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยใช้การวิเคราะห์หน้าที่ยีนทั้งจีโนมในแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากสัตว์ป่วยในระบบการผลิตสัตว์ในประเทศไทย